Ban hành 6 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP chỉ đạo 6 giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. 

Thứ nhất, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tháo gỡ kịp thời các rào cản, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Thứ hai, hoàn thành và điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2019. Thứ ba, tập trung giải ngân vốn. Thứ tư, đổi mới công tác theo dõi thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thứ năm, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch.

Để thực hiện nhiệm vụ, Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2019; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 đối với các chương trình, dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo thông tin, số liệu giải ngân đầy đủ, kịp thời, chính xác; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2019 tình hình thực hiện Luật Quản lý nợ công và các nghị định hướng dẫn thi hành luật, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, cho phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài cho vay lại một cách độc lập, không để ảnh hưởng, làm chậm tiến độ giải ngân các dự án.

Bộ Tài chính định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN (bao gồm trái phiếu Chính phủ) của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, Bộ Tài chính công khai số liệu giải ngân chi tiết đến từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo định kỳ 15 ngày vào ngày 20 và ngày 5 hằng tháng, bắt đầu từ tháng 10/2019, công khai tên của 3 bộ và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong kỳ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019. Cụ thể, chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân, hoặc giải ngân không hết số vốn được giao sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

M. Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật