Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

(TCT Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

 

 

Theo đó, đối tượng áp dụng của dự thảo là DN, hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Sở văn hoá thể thao và du  lịch hoặc cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá được phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép này.

 

Về mức thu phí, tại các tỉnh TP và thị xã, mức phí được đề xuất là 4.000.000 đồng/giấy (đối với 1-3 phòng); 6.000.000 đồng/giấy (từ 4-5 phòng) và 12.000.000 đồng/giấy (từ 6 phòng trở lên).  Đối với các khu vực khác mức phí là  2.000.000 đồng/giấy (từ 1-3 phòng); 3.000.000 đồng/giấy (từ 4-5 phòng) và 6.000.000 đồng/giấy (từ 6 phòng trở lên).  Trường hợp các cơ sở đã được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/giấy.

 

Ngoài ra, dự thảo còn quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịchvụ vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy. Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp điều chỉnh thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật