Ban quản lý dự án RARS - Tổng cục Thuế mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn, tuyển tư vấn hãng

Mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn, tuyển tư vấn hãng
 
Quốc gia: Việt Nam
 
Tên Dự án: Dự án hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 
Hiệp định tài trợ số: TF0A9380
 
Tên gói thầu: Tư vấn mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết kế qui trình nghiệp vụ; Kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT ngành thuế; Tư vấn kế toán thuế
 
Số hiệu gói thầu (theo Kế hoạch đấu thầu): CS-QCBS-B01
 
Tổng cục Thuế nhận được khoản tài trợ không hoàn lại từ Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và chính sách (PHRD) của Chính phủ Nhật Bản ủy thác Ngân hàng Thế giới quản lý thông qua Hiệp định số TF0A9380 được ký ngày 02/8/2019 để triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (gọi tắt là Dự án RARS), và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này cho các dịch vụ tư vấn nêu trên.
 
- Các dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm Tư vấn mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết kế qui trình nghiệp vụ; Kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT ngành thuế; Tư vấn kế toán thuế và sẽ được hoàn thành trong 12 tháng và dự kiến bắt đầu từ QI/2021. 
 
- Mục tiêu tổng quát của các dịch vụ là: 
 
     (i) Hỗ trợ Tổng cục Thuế trong công tác cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế, nhằm mục tiêu phát triển Tổng cục Thuế thành một cơ quan quản lý thuế hiện đại và hiệu quả hơn thông qua việc lựa chọn và áp dụng các qui trình và thông lệ thế giới tốt nhất, được hỗ trợ bởi một hệ thống CNTT quản lý thuế đã triển khai thành công trên thế giới; 
 
     (ii) Cung cấp cho Tổng cục Thuế một lộ trình với đầy đủ tài liệu dẫn chứng phục vụ quá trình ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu nhất trong việc mua sắm một hệ thống ứng dụng CNTT thế hệ tiếp theo trong quản lý thuế.
 
- Mục tiêu cụ thể bao gồm: 
 
   (i) Tư vấn Tái thiết kế qui trình nghiệp vụ quản lý thuế (BPR) và Kiến trúc CNTT;
 
   (ii) Tư vấn mô hình tổng thể hệ thống CNTT quản lý thuế mới;
 
   (iii) Tư vấn Kế toán thuế; 
 
   (iv) Tư vấn Xây dựng hồ sơ mời thầu đấu thầu hệ thống CNTT. 
 
Điều khoản tham chiếu chi tiết (TOR) cho nhiệm vụ được đính kèm theo Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm này. 
 
 + Tư vấn phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về quản lý tài chính công cho khách hàng là các cơ quan quản lý tài chính hoặc thuế cấp bộ hoặc ngành trực thuộc chính phủ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hoặc chính quyền cấp tiểu bang của quốc gia liên bang và/hoặc tư vấn về quản trị tài chính hoặc doanh thu cho các doanh nghiệp lớn có quy mô toàn cầu hoặc các tập đoàn đa quốc gia.
 
 + Tư vấn phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về giải pháp CNTT bao gồm việc tư vấn về kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT, mô hình triển khai hệ thống CNTT áp dụng trong quản lý hành chính công cho các cơ quan quản lý cấp bộ hoặc ngành trực thuộc chính phủ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hoặc chính quyền cấp tiểu bang của quốc gia liên bang và/hoặc áp dụng trong quản trị tài chính hoặc doanh thu cho các doanh nghiệp lớn có quy mô toàn cầu hoặc các tập đoàn đa quốc gia. 
 
  + Trong vòng 10 năm trở lại đây Tư vấn phải có kinh nghiệm thực hiện thành công ít nhất hai (2) hợp đồng tư vấn về phân tích quy trình nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý tài chính hoặc thuế cấp bộ hoặc ngành trực thuộc chính phủ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hoặc chính quyền cấp tiểu bang của quốc gia liên bang, trong đó có ít nhất một (1) hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn về tái thiết quy trình nghiệp vụ quản lý thuế hiện đại cho khách hàng là cơ quan thuế cấp bộ hoặc ngành trực thuộc chính phủ cấp quốc gia.
 
  + Trong vòng 10 năm trở lại đây Tư vấn phải có kinh nghiệm thực hiện thành công ít nhất hai (2) hợp đồng tư vấn triển khai các giải pháp CNTT trong quản lý hành chính công cho các cơ quan quản lý cấp bộ cấp bộ hoặc ngành trực thuộc chính phủ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hoặc chính quyền cấp tiểu bang của quốc gia liên bang và/hoặc áp dụng trong quản trị tài chính hoặc doanh thu cho các doanh nghiệp lớn có quy mô toàn cầu hoặc các tập đoàn đa quốc gia, trong đó có ít nhất một (1) hợp đồng tư vấn về giải pháp CNTT hiện đại cho khách hàng là cơ quan thuế cấp bộ hoặc ngành trực thuộc chính phủ cấp quốc gia, bao gồm các công việc được giao trong các lĩnh vực sau:
 
      • Phân tích, xây dựng và lập thành tài liệu chuyên sâu các quy trình nghiệp vụ hiện tại về quản lý thuế hiện đại tại các cơ quan thuế của các quốc gia G20. 
      • Thể hiện Kiến thức về thông lệ tốt của các cơ quan thuế hiện đại của các quốc gia G20. 
      • Thể hiện kinh nghiệm về xây dựng và lập tài liệu phân tích khác biệt giữa các thông lệ nghiệp vụ hiện tại và thông lệ quốc tế tốt về quản lý thuế.
      • Thể hiện kinh nghiệm về các giải pháp và Kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT.  
      • Thể hiện kinh nghiệm về Kế toán thuế.
      • Xây dựng gói hồ sơ mời thầu bao gồm thông số chức năng và kỹ thuật cho các hệ thống quản lý tài chính phức tạp. 
 
  + Tư vấn phải cung cấp hồ sơ giới thiệu năng lực kèm theo bản sao các hợp đồng đã thực hiện thành công và thông tin liên hệ để chứng minh và xác nhận năng lực phù hợp với yêu cầu.
 
  + Tư vấn phải chứng minh năng lực của mình bằng cách cung cấp các chuyên gia (với chất lượng và số lượng) phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án theo yêu cầu trong Điều khoản tham chiếu. Tuy nhiên,các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn.
 
Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý đến các đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Phần III của “Quy chế đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư” của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016, sửa đổi tháng 11/2017 và tháng 8/2018 (“Quy chế đấu thầu mua sắm”), quy định về chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích. 
 
Tư vấn có thể liên kết với các hãng khác để nâng cao năng lực, nhưng cần chỉ ra mối liên kết đó là dưới hình thức liên danh và/hay tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất các các bên trong liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng, nếu được lựa chọn.
 
Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương thức “Tuyển chọn tư vấn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)” được quy định trong Quy chế đấu thầu mua sắm.
 
Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 8h00 đến 17h00 (Giờ Việt Nam).
 
Hồ sơ quan tâm phải được lập bằng văn bản và gửi về địa chỉ dưới đây (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc bằng email) trước 9h30 ngày 23/10/2020 (Giờ Việt Nam). 
 
Ban quản lý dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế - Tổng cục Thuế (RARS)
- Địa chỉ: Phòng 108, Tầng 1, Tòa nhà Tổng cục Thuế, số 123 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +84 24 39712555, Máy lẻ 1015 hoặc 1016 hoặc 1018
- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-------------------------------------------------------------------------------------
 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)
 
Country: Vietnam
 
Name of Project: Revenue Administration Reform Support (RARS) Project 
 
Financing Grant No.: TF0A9380 
 
Assignment Title: Consulting services on the Overall model of tax management and business process reengineering; Overall architecture of IT system for taxation business; Tax accounting
 
Reference No. (as per Procurement Plan): CS-QCBS-B01
 
General Department of Taxation (GDT) has received a grant from Policy and Human resource Development Fund (PHRD) of the Government of Japan – trust fund administered by the World Bank - through Financing Grant No. TF0A9380 dated August 02, 2019 towards the Revenue Administration Reform Support Project (hereafter called as RARS), and intends to apply part of the proceeds for the captioned consulting services. 
 
- The consulting services (“the Services”) include Consulting services on the Overall model of tax management and business process reengineering; Overall architecture of IT system for taxation business; Tax accounting and will be completed for 12 months, starting in 1st Quarter  2021.
 
- Overall Objectives are: 
 
  (i) To assist GDT in tax administration reform and modernization, in order to enable GDT to evolve into a more modern and efficient revenue tax administration through the selection and application of global best practices and workflows, supported by a successfully implemented world class tax administration IT system;
 
  (ii) Provide GDT with well-documented roadmap for the purpose of making decisions on the best approach to procuring the next generation revenue management system.
 
- Specific Objectives include: 
 
  (i) Consultancy on tax administration Business Process Reengineering (BPR) and ICT Architecture;  
 
  (ii) Consultancy on the overall procurement model of the new tax administration IT system; 
 
  (iii) Consultancy on tax accounting;
 
  (iv) Consultancy to Prepare the bidding documents for the procurement of an IT system.
 
The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are attached to this request for expressions of interest. 
 
The Project Management Unit for RARS project now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are: 
 
 + The Consultant must have at least 10 years of experience in public finance management consultancy for ministerial or governmental finance/tax administration agencies or national governments or territories or states for federal government and/or finance or revenue management consultancy for large global or multinational corporations.
 
 + The Consultant must have at least 10 years of experience in ICT solution consultancy including the consultancy on overall ICT architecture, ICT system implementation model applied in public administration for ministerial or governmental finance or tax administration agencies or national governments or territories/states for federal government and/or finance or revenue administration for large global or multinational corporations.
 
 + In the last 10 years, the Consultant must have experience in implementation of at least two (2) successful consultancy contracts in  business process analysis for ministerial or governmental finance or tax administration agencies or national governments or territories or states for federal government, including at least one (1) consultancy contract on  modern tax administration business process reengineering for ministerial tax administration agencies or national governments. 
 
 + In the last 10 years, the Consultant must have experience in implementation of at least two (2) successful consultancy contracts implementing ICT solutions in public administration for ministerial or governmental finance or tax administration agencies or national governments or territories or states for federal government and/or finance/revenue administration for large global or multinational corporations, including at least one (1) consultancy contract on modern ICT solutions for ministerial tax administration agencies or national governments, including assigned tasks in the following areas: 
 
  • Analysis, development and documentation of in-depth existing business processes in modern revenue administrations of G20 tax authorities
  • Demonstrated knowledge of modern tax authorities good practice in G20 tax authorities
  • Demonstrated experience in developing and documenting gap analysis between exisiting business practices and global good practice in revenue administration
  • Demonstrated experience in solution and ICT Enterprise Architecture
  • Demonstrated experience in Tax Accounting
  • Development of bidding packages including functional and technical specifications for complex financial management systems
 
 + The Consultant must provide its profile with the copies of successfully implemented contracts and contact information for evidence and confirmation of relevant qualifications to the requirements. 
 
 + The Consultant should demonstrate their capacity of providing the appropriate experts (with quality and quantity) during the entire project implementation as required in the TOR. However, Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.
 
The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” dated July 2016, revised November 2017 and August 2018   (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 
 
Consultants may associate with other  firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.
 
A consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost-Based Selection method set out in the Procurement Regulations.
 
Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 17:00 hours (Vietnam time).
 
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by e-mail) by 9:30 October 23rd, 2020 (Vietnam time)
 
Project Management Unit for Revenue Administration Reform Support Project (RARS)
- Address: Room 108, First Floor, GDT Building, No 123 Lò Đúc street, Đống Mác ward, Hai Bà Trưng district, Hanoi, Vietnam
- Tel: +84 24 39712555, Ext 1015 or 1016 or 1018
- E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Điều khoản tham chiếu bản tiếng Việt tải tại đây
 
Điều khoản tham chiếu bản tiếng Anh tải tại đây
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật