Đề xuất mới về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Theo đó, dự thảo sửa quy định về: Tỷ lệ cho vay lại (Điều 21) đối với UBND cấp tỉnh. 

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Theo đó, dự thảo sửa quy định về: Tỷ lệ cho vay lại (Điều 21) đối với UBND cấp tỉnh. 
Theo quy định hiện hành tại Nghị định 97 thì: “địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi”. Đối với nội dung này, dự thảo đề xuất, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định, đơn vị sự nghiệp công lập chỉ tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên, tỷ lệ vay lại 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư. Trường hợp đặc biệt khác, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại phù hợp. 
Bên cạnh đó, dự thảo sửa quy định về “bảo đảm tiền vay” (Điều 16) như sau: trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 120% trị giá gốc của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh nghiệp. Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 100% trị giá gốc của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay giảm thấp hơn so với mức quy định tại điểm a) và điểm b) nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay nhằm đảm bảo mức tối thiểu nêu trên.

Gửi bình luận


Mã bảo mật