Cơ quan thuế quyết liệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

(TCT Online) - Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1700/TCT-DNNCN gửi cục thuế các tỉnh, TP trực về việc tổ chức triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19.

Để triển khai các nội dung quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 và công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25/04/2020 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, TP chỉ đạo các đơn vị bộ phận khẩn trương tuyên truyền các quy định của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid theo Nghị quyết số 42/NQ-CP. Cụ thể, chủ động phối hợp với UBND, các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung tới DN, hộ kinh doanh, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm các tổ chức, cá nhân tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện đúng và kịp thời nhận được gói hỗ trợ của nhà nước.

Các chi cục thuế căn cứ dữ liệu quản lý thuế, chủ động rà soát phối hợp với UBND cấp xã tuyên tuyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ để hoàn thành thủ tục hồ sơ, niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo đảm bảo thuận lợi, kịp thời thời hạn, đúng trình tự, thủ tục quy định.

Việc tiếp nhận hồ sơ xác nhận của UBND cấp xã về các hộ kinh doanh tạm ngừng nghỉ từ ngày 1/4/2020 và chủ trì phối hợp cơ quan trên địa bàn thực hiện thẩm định theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế căn cứ số liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, tình hình quản lý thực tế và hồ sơ xác nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện rà soát kỹ, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Phần II Nghị quyết số 42/NQ-CP và Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, kịp thời trình UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Việc phối hợp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương. Tổng cục Thuế gửi danh sách về số lượng hộ kinh doanh của từng cơ quan thuế trên hệ thống quản lý thuế đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các Cục thuế rà soát, đối chiếu.

Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế phân công bộ phận làm đầu mối tổng hợp, báo cáo; bộ phận tham mưu triển khai đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, công chức để tổ chức triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc Hội, Chính phủ và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật