Bộ Tài chính yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16CT – TTg

(TCT online) -Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3756/BTC-TCCB về việc triển khai công việc.

 

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ tưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công việc bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp, xử lý và giải quyết trực tuyến công việc được giao.

 

Bên cạnh đó, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; xây dựng kế hoạch bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để triển khai xử lý và giải quyết công việc trực tuyến trong 15 ngày, kể từ 1/4/2020; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật mới đến làm việc tại công sở và phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được thường xuyên và thông suốt.

 

Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo quốc gia và của địa Phương về phòng, chống dịch Covid – 19 tại đơn vị; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Hương Quỳnh

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật