Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuế

(TCT Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 842/TCT-VP gửi các đơn vị trong ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế.

Theo đó, các cục thuế tỉnh, TP đẩy mạnh giải quyết TTHC theo phương thức trực tuyến (đối với những TTHC đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4), các TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bố trí đầy đủ cán bộ tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế đảm bảo tiếp nhận, trả kết quả nhanh chóng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về thời hạn, hồ sơ, trình tự giải quyết đối với các thủ tục về hoá đơn, trong đó có thủ tục “Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in” (giải quyết trong ngày nếu đúng, đủ thời gian theo quy định).

Tiếp tục tổ chức triển khai, có hình thức tuyên truyền phù hợp để người nộp thuế biết các TTHC đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến 3,4; các TTHC được gửi, nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính ông ích khi có yêu cầu của người nộp thuế.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan thuế, kịp thời rà soát cập nhật TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; chấn chỉnh kịp thời những trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn, xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà cho người nộp thuế. Định kỳ báo cáo tình hình triển khai kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế tại báo cáo kiểm soát TTHC quý, năm của cục thuế theo quy định. 

Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ/đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh, phấn đấu hoàn thành việc triển khai thực thi các phương án đơn giản hoá 140 TTHC thuế đáp ứng dịch vụ công ở mức độ 3, 4. Thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC thuế, đơn giản hoá, điện tử hoá chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. 

Thực hiện niêm yết, công khai và cập nhật các TTHC tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế và website của ngành thuế, trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại quy trình của ngành và quy định của Bộ Tài chính, Chính phủ và hướng dẫn các cục thuế thống nhất thực hiện. 

Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1720/QĐ-BTC thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Minh Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật