Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

(TCT online) - Nhằm đưa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả góp phần cải thiện công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021".
 
 
Theo đó, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đều có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính; hàng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% CBCCVC được tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức khác nhau. Đồng thời, hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của CBCCVC trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận hối lộ vi phạm pháp luật và trái đạo đức, trách nhiệm...
 
Tại kế hoạch này, Bộ Tài chính đã nêu 11 nội dung trọng tâm để tuyên truyền, phổ biến. Trên cơ sở này, các đơn vị trong hệ thống cần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí; thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính. Kế hoạch thực hiện phải được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được. Thanh tra Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án từ nay cho đến năm 2021; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11 hàng năm.
TN
 

Tin mới

Các tin khác