Bộ Tài chính đặt yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn cán bộ để thu hẹp khoảng cách với ASEAN

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1705/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. 
 
 
Theo đó, Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt xây dựng đội ngũ chuyên gia trong từng lĩnh vực của ngành để thu hẹp dần khoảng cách với các nước trong Cộng đồng ASEAN. Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động hàng năm và theo giai đoạn. Để thúc đẩy thực hiện hiệu quả đề án, Bộ Tài chính tập trung tăng cường thông tin, truyền thông đến công chức, viên chức ngành tài chính về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức; đẩy mạnh tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ trong lĩnh vực tài chính; cải cách hệ thống tổ chức, thực thi công vụ hành chính, tiếp thu hiệu quả nguyên tắc quản trị ASEAN vào chương trình cải cách công vụ...
 
Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đề ra.
HQ

Tin mới

Các tin khác