Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực

 
(TCT online) Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, ngày 22/7, Liên đoàn lao động Việt Nam đã phát động phong trào CBCCVC nói không với tiêu cực.
 
 
Theo đó mục tiêu từ nay đến năm 2020 các đơn vị cần tập trung nghiên cứu quán triệt các chị thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của nhà nước liên quan đến trách nhiệm của CBCCVC và đội ngũ quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống. Triển khai sâu rộng cuộc vấn động đến 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị và CBCCVC trong cả nước, tổ chức xây dựng chương trình hành động và các mô hình cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan đơn vị. Xây dựng và sử dụng chỉ số hài lòng của người dân, DN với đơn vị hành chính công, sự nghiệp công lập. Phấn đấu giai đoạn 2021-2026 cơ bản hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến CBCCVC, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tiêu cực. Hàng năm tăng mức đội hài lòng của DN từ 1-2%. Kịp thời phát hiện và biểu dương đối với tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện cuộc vận động.
 
Để thực hiện được mục tiêu đó, các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng ý thức gắn bó với nhân dân. Bên cạnh đó, CBCCVC, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật phải loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách; kịp thời phát hiện những bất cập hạn chế trong chính sách hiện hành để sửa đổi bổ sung. Các đơn vị cần xây dựng tiêu chí và quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, DN; xây dựng chế tài và hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có tiêu cực hoặc có chỉ số hài lòng thấp. Bên cạnh đó từng CBCCVC cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCCVC, có trách nhiệm phát hiện, phản ánh với người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân./.
 
                                                               Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật