Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 Phấn đấu vượt 5% dự toán thu ngân sách năm 2020

(TCT online)-Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra vào ngày 13/1.
 
 
Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2019
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 2019 là năm bứt tốc để hoàn thành kết hoạch tài chính ngân sách cả giai đoạn 2016-2020. Chính vì vậy ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã cụ thể hóa những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị. Theo đó, Tổng cục đã sớm giao chỉ tiêu phấn đấu thu vượt 5% dự toán cho từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác thanh kiểm tra và các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại với DN. Kết quả năm 2019, toàn ngành đã thực hiện 96.343 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và đã kiểm tra được 515.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị, xử lý truy thu 64.525 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế tăng thu là 18.875 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 2.701 tỷ đồng, giảm lỗ gần 43.000 tỷ đồng. Số tiền đã nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra. Với mục tiêu kéo nợ thuế xuống mức thấp nhất, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc thu nợ. Trách nhiệm này được gắn với từng cán bộ, công chức và là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019. Nhờ đó đến hết năm 2019, ngành thuế đã thu đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2018. Với những nỗ lực vượt bậc nên tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán. Thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
 
Song song với công tác quản lý thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó về thể chế, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Cơ quan thuế đang trình Chính phủ Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN; xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết.
 
Về cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch hợp nhất chi cục thuế huyện, TP (CCT) thành CCT khu vực, toàn ngành đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp đội; triển khai sắp xếp, hợp nhất đối với 433 CCT để thành lập 206 CCT, giảm 227 CCT. Số CCT trong cả nước đã giảm từ 711 CCT còn 484 CCT. Với cách làm bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch, đến thời điểm này việc hợp nhất đã diễn ra ổn định, thuận lợi. Các đơn vị được sắp xếp, hợp nhất đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
 
Để hiện đại hóa công tác quản lý, trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ DN. Theo đó toàn ngành đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngoài ra, ngành thuế tiếp tục triển khai việc nâng cấp các thủ tục hành chính lên mức 3,4. Kết quả của những nỗ lực không ngừng là chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2020 toàn cầu đã tăng 22 bậc; vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02. Kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế năm 2019 do VCCI thực hiện cho thấy 78% người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát được thực hiện năm 2016.
 
Phấn đấu thu vượt 5% dự toán NSNN
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cấp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành tài chính trong năm qua.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách tại một số lĩnh vực và khu vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong đội ngũ ở một số nơi còn chưa được thực hiện nghiêm, vẫn còn xảy ra tình trạng công chức thuế vi phạm, bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngành.
 
Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 và phấn đấu vượt tối thiểu 5% dự toán, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn ngành cần xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện tốt Luật Quản lý thuế sửa đổi và Nghị quyết số 94 của Quốc hội, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá theo phương pháp phân tích rủi ro, đặc biệt có biện pháp chống thất thu hiệu quả đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, hoạt động chuyển nhượng vốn và các loại hình kinh doanh mới. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN, đảm bảo đến cuối năm 2020, số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu NSNN.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán, Tổng cục Thuế sẽ trình Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN cho các địa phương, với mục tiêu phấn đấu tổng số thu vượt ít nhất 5% so với dự toán và hoàn thành chỉ tiêu thu ở 3 khu vực kinh tế; 63/63 cục thuế đều hoàn thành dự toán. Đối với công tác thanh kiểm tra, Tổng cục Thuế sẽ giao nhiệm vụ cụ thể để thu sát số phát sinh, trong đó chú trọng kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế, đảm bảo 100% hồ sơ khai thuế được kiểm tra, phân tích, đồng thời đẩy mạnh thanh kiểm tra các DN có rủi ro lớn. Đối với công tác quản lý nợ, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện rà soát tính toán giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2020 cho từng cơ quan, công chức thuế, hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu nợ, đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.
 
Trong năm 2020, cơ quan thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 41/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phấn đấu trong quý I năm 2020 sẽ giảm còn dưới 420 CCT. Người đứng đầu ngành thuế cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức hệ thống thuế cần nghiêm túc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ; cơ quan thuế các cấp thực hiện giám sát chặt chẽ việc thi hành công vụ, nhất là các bộ phận tiếp xúc với người nộp thuế, áp dụng nhật ký điện tử tại các địa phương để năm 2020 sẽ nâng cao một bước chất lượng thực hiện giám sát các đoàn thanh tra. Bên cạnh đó, ngành thuế thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc, những gương điển hình tiên tiến trong ngành; phát động phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và những năm tiếp theo./.
 
                                                                        Trung Kiên
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật