DATC tham gia hỗ trợ tái cơ cấu DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

(TCT Online) - Theo Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH MTV mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa được Chính phủ ban hành, DATC có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

 

 

 

Ngoài ra, DATC còn thực hiện mua, xử lý các khoản nợ và tài sản trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo cơ chế thị trường.

 

Ngành nghề kinh doanh chính của DATC là tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản. Cụ thể, tiếp nhận nợ tài sản theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa theo quy định của Chính phủ để xử lý theo quy định tại Nghị định này; tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nợ phải thu và các tài sản để tiếp tục đầu tư khai thác hoặc xử lý, thu hồi vốn cho Nhà nước theo quy định.

 

Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh chính của DATC là tái cơ cấu DN thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ.

 

HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật