Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng tại 3 tập đoàn, tổng công ty

  

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) và Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). 

  

Nghị định quy định, tiền lương của người lao động và ban điều hành được khoán theo đơn giá tiền lương. Trong đó, đơn giá bình quân giai đoạn 2018-2019 được tính trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn (nếu có) thực tế hàng năm của người lao động và ban điều hành chia cho chỉ tiêu tính đơn giá khoán trong giai đoạn 2018-2019.

Mức lương cơ bản của thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên được hưởng theo chức danh và loại công ty. Về mức tiền thưởng, căn cứ lợi nhuận thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định về phân phối lợi nhuận, DN sẽ trích tiền thưởng cho thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2020. Các quy định về tiền lương, tiền thưởng của người lao động và ban điều hành; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên thực hiện từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

  HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật