Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa của Bộ Tài chính

(TCT Online) - Nhằm giúp DN tiếp cận thông tin, quy định pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2795/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa năm 2020. 

Theo đó, để hỗ trợ DN, nhất là DN nhỏ và vừa, Bộ Tài chính sẽ tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, trao đổi thảo luận lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng như biên soạn các ấn phẩm tài liệu trên các báo, tạp chí về các nhóm văn bản thuế, hải quan, chứng khoán, giá. Cụ thể, đối với nhóm thuế, hải quan sẽ tập trung vào Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành, Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xoá  nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp NSNN.

Để thực hiện, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ pháp chế, Vụ chính sách Thuế và các đơn vị liên quan xác định đối tượng, nội dung và hình thức, thời gian địa điểm tổ chức hỗ trợ pháp lý. Đối với nhóm văn bản chứng khoán, sẽ thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN liên quan đến Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Nhóm văn bản về giá, sẽ tập trung vào các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị địh 89/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 25/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 323/2016/TT-BTC quy định kiểm tra giam sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá... Nhóm văn bản về bảo hiểm, sẽ hỗ trợ pháp lý cho DN đối với Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016 quy định chi tiết thi  hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và do Cục Quản lý giám sát bảo hiểm chủ trì.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp nhận các kiến nghị của DN liên quan đến thuế, hảiquan, chứng khoán trên cơ sở đó tổ chức hội nghị đối thoại để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc. Bộ Tài chính sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin các văn bản tài chính mới được ban hành lên Công thông tin điện tử của Bộ, các chuyên trang của các cục, vụ và các cơ quan báo chí ngành. 

Để đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan báo chí ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho DN nhỏ và vừa, trong đó chú trọng các đề xuất chính sách mới, phản ánh ý kiến đóng góp của người dân và DN trong quá trình soạn thảo văn bản. 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật