Sửa đổi các quy định về phí và lệ phí theo hướng tập trung quản lý nguồn thu ngân sách

(TCT online) - Quan điểm này đươc Bộ Tài chính đưa ra tại tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
 
 
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc để lại tiền phí thu được cho cơ quan nhà nước thu phí đã góp phần quan trọng thu hút và giữ được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn. Đồng thời, có nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số bất cập. Một số cơ quan có nguồn thu lớn đã xin Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, trong đó có sử dụng nguồn tiền phí để lại. Cơ chế này đã tạo ra sự chênh lệch thu nhập giữa các vị trí công việc tương đương giữa các đơn vị trong cùng một bộ, ngành; giữa các cơ quan, đơn vị cùng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. 
 
Do đó, để đảm bảo đồng bộ với quy định Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và pháp luật liên quan, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 120 theo hướng tập trung quản lý nguồn thu NSNN. Trong đó, dự kiến sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định 120 như sau: cơ quan nhà nước thu phí nộp toàn bộ tiền phí vào NSNN và sẽ được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động cho bộ phận thu phí. Riêng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại (nếu có) nộp NSNN.
 
Lý giải về điều này, Bộ Tài chính cho biết, do số chi NSNN cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hiện nay còn hạn chế; cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đảm bảo cơ bản cho công tác đối ngoại. Vì thế, việc để lại nguồn thu này sẽ giúp cơ quan đại diện ở nước ngoài đầu tư trang bị các điều kiện làm việc cho cán bộ, hạn chế chảy máu chất xám, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị giao, đặc biệt là đối với những trường hợp đột xuất, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Tuy nhiên, đối với tiền phí để lại cho DN thì khác. Theo quy định tại Luật phí và lệ phí, dịch vụ công do Nhà nước (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao) cung cấp và thực hiện thu phí (phí thuộc NSNN không chịu thuế). Cùng dịch vụ này, DN cung cấp thực hiện thu theo cơ chế giá (phí không thuộc NSNN, DN phải khai nộp thuế theo quy định). 
 
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc quy định chuyển nguồn đối với DN thu phí là không cần thiết, nên cần sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị định 120 theo hướng: “hàng năm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được trích để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ”. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho rằng, những quy định tại Điều 6 Nghị định 120 cũng chưa thể hiện rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Điều này dẫn đến các bộ, ngành chưa tập trung trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đề xuất thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Chẳng hạn như phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, Bộ Tài chính đã có nhiều công văn đề nghị các bộ, ngành xây dựng đề án thu phí để xây dựng nghị định trình Chính phủ, tuy nhiên đến nay các bộ chưa đề xuất. Vì vậy, cần bổ sung để các bộ quản lý chuyên ngành xây dựng đề án và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành văn bản quy định thu phí, lệ phí. 
 
Theo dự kiến tại dự thảo Nghị định, các cơ quan nhà nước thu phí (trừ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) sẽ phải nộp toàn bộ tiền phí thu được vào NSNN. Đối với số tiền phí được trích để lại của các cơ quan này (đến hết năm 2020) chưa sử dụng hết, thì được phép chi cho các nhiệm vụ dở dang theo dự toán năm 2020 đã được phê duyệt; số tiền còn lại nộp NSNN. Điều này có nghĩa, tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được giao thu phí không thuộc diện khoán chi theo quy định tại nghị định này thực hiện quyết toán số thu phí được để lại đến hết năm ngân sách 2020. Sau khi quyết toán, số tiền phí được trích để lại còn dư phải nộp toàn bộ vào NSNN, chậm nhất là ngày 31/3/2021. 
Mai Phương

Gửi bình luận


Mã bảo mật