Kỷ luật tài chính - ngân sách phụ thuộc việc chấp hành của các bộ, ngành và địa phương

(TCT online) - Do phân cấp mạnh mẽ quyền hạn, trách nhiệm, nên kỷ luật, kỷ cương tài chính phụ thuộc rất nhiều vào việc chấp hành của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách. Đó là quan điểm của ông Võ Thành Hưng (ảnh bên) - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà Nước (Bộ Tài chính) xung quanh vấn đề tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính- ngân sách.
 
Chi NSNN luôn là vấn đề lo ngại của dư luận xã hội. Vậy trong lĩnh vực này, những vấn đề nào đang đặt ra cho ngành tài chính?
 
Chi ngân sách tức là chi tiêu tiền thuế đóng góp của người dân và DN. Vì vậy, quan điểm chỉ đạo, yêu cầu xuyên suốt của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là phải đảm bảo chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong bối cảnh cụ thể hiện nay, có hai vấn đề lớn trong chi ngân sách đó là, kỷ luật kỷ cương, hiệu quả trong chi tiêu và cơ cấu lại ngân sách, đảm bảo tính bền vững của nền tài chính quốc gia.
 
Vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong chi tiêu ngân sách hiện nay còn bất cập. Vẫn còn tình trạng phê duyệt các chương trình, dự án khi chưa cân đối được nguồn; phân bổ dàn trải, giải ngân không đạt kế hoạch; số chuyển nguồn lớn và kéo dài, đội chi phí lên cao. Ngoài ra, việc tách bạch chi đầu tư-thường xuyên khó bảo đảm các định mức kinh tế-kỹ thuật, giảm hiệu quả, tuổi thọ của công trình, dự án đầu tư; hiệu quả đầu tư công thấp. 
 
Về cơ cấu lại chi NSNN, thời gian qua Bộ Tài chính đã thực hiện tích cực và bước đầu đạt kết quả. Trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên thực hiện xuống 63% (mục tiêu là dưới 64%), tăng tỷ trọng chi đầu tư thực hiện lên 26-27% (mục tiêu là 25-26%); trong khi vẫn điều chỉnh tiền lương bình quân 7%/năm, cùng với triển khai chính sách giảm nghèo đa chiều, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại giữa chi thường xuyên - chi đầu tư còn khó khăn, do chi thường xuyên chủ yếu là chi cho con người (khoảng 60-70%) nên việc điều chỉnh, cơ cấu phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công. Các nội dung này thời gian qua thực hiện có tích cực, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu, làm hạn chế việc thực hiện các mục tiêu về cơ cấu lại NSNN. 
 
Bộ Tài chính sẽ chú trọng những giải pháp nào để tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách?
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính là một trong những yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý tài chính – NSNN. Điều này thể hiện ở 3 điểm: xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ thể chế; điều hành, tổ chức thực hiện; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 
 
Về công tác xây dựng thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành ban hành các Luật NSNN, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Thanh tra, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… trong đó, đã đặt ra các quy định tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và các đơn vị trong quản lý, sử dụng NSNN chặt chẽ, tiết kiệm. Đặc biệt, Luật NSNN năm 2015 đã có những quy định mới về phạm vi thu chi, bội chi; quy định rõ hơn về thẩm quyền điều chỉnh dự toán, công khai minh bạch, giám sát của cộng đồng. Trong tổ chức thực hiện, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã quán triệt yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; chi NSNN chặt chẽ theo phạm vi dự toán, đúng chế độ. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm toán, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, của cộng đồng.
 
Tuy nhiên, cần nói thêm rằng việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách phải gắn liền với các lĩnh vực có liên quan như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng. Vì vậy, ngoài việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, cần tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền, trái với quy định chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Đối với các bộ, ngành, địa phương cần có chế tài gì để duy trì kỷ luật ngân sách, thưa ông?
 
Luật Ngân sách năm 2015 đã phân cấp mạnh mẽ quyền hạn, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách cho các bộ, ngành, địa phương đi cùng với tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Do vậy, kỷ luật kỷ cương tài chính – ngân sách phụ thuộc vào việc chấp hành nghiêm của các bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, một lần nữa phải nhấn mạnh rằng, không chỉ tuân thủ pháp luật về quản lý ngân sách, mà còn là các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, công sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Thực tế cho thấy, những vi phạm trong các lĩnh vực này thường gây thất thoát, lãng phí lớn cho NSNN.
 
Xin cảm ơn ông!
Thuý Nga (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật