Giải đáp về chính sách thuế TNCN

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 10062019/VP ngày 10/06/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phong tại Hà Nội (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế TNCN. Ngày 26/6/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 49849/CT-TTHT phúc đáp như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

+Tại Khoản 2, Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

…”

+ Tại Khoản 10, Điều 2 quy định về thu nhập từ quà tặng phải nộp thuế TNCN:

“10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyển sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp các cá nhân không phải là người lao động trong Công ty được Công ty tặng quà bằng tiền, hiện vật, mà các khoản nhận được này không thuộc khoản thu nhập chịu thuế từ quà tặng theo quy định tại Khoản 10, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với quà tặng này.

Trong năm Công ty có chính sách bán hàng nội bộ với giá ưu đãi cho nhân viên khi mua sản phẩm của Công ty thì đây không phải là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công của người lao động. Nếu khoản ưu đãi trên không thuộc các khoản lợi ích quy định tại tiết đ, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không phải là thu nhập chịu thuế TNCN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (phòng Kiểm tra thuế số 1) để được hướng dẫn cụ thể.Giải đáp về chính sách thuế TNCN

TCT

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 10062019/VP ngày 10/06/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phong tại Hà Nội (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế TNCN. Ngày 26/6/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 49849/CT-TTHT phúc đáp như sau:
- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.
+Tại Khoản 2, Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
…”
+ Tại Khoản 10, Điều 2 quy định về thu nhập từ quà tặng phải nộp thuế TNCN:
“10. Thu nhập từ nhận quà tặng
Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:
d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyển sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”
 
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
 
Trường hợp các cá nhân không phải là người lao động trong Công ty được Công ty tặng quà bằng tiền, hiện vật, mà các khoản nhận được này không thuộc khoản thu nhập chịu thuế từ quà tặng theo quy định tại Khoản 10, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với quà tặng này.
 
Trong năm Công ty có chính sách bán hàng nội bộ với giá ưu đãi cho nhân viên khi mua sản phẩm của Công ty thì đây không phải là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công của người lao động. Nếu khoản ưu đãi trên không thuộc các khoản lợi ích quy định tại tiết đ, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không phải là thu nhập chịu thuế TNCN.
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (phòng Kiểm tra thuế số 1) để được hướng dẫn cụ thể.
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật