Phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay vốn

(TCT online) - Trả lời Công văn số THT-14-17 ngày 15/01/2014 của Công ty TNHH Phát triển T.H.T vướng mắc về nghĩa vụ thuế đối với các khoản phí thu xếp khoản vay, phí đại lý, phí tham gia đi kèm với chi phí trả lãi tiền vay được thể hiện trên hợp đồng vay vốn của Công ty với Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, ngày 19/2/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 6660/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 
- Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc ngày 20/5/1994 về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.
 
+ Tại Điều 11 hướng dẫn lãi tiền vay như sau:
 
"Điều 11. Lãi tiền cho vay:
 …
5. Thuật ngữ "lãi tiền cho vay" dùng ở Điều này có nghĩa là thu nhập từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào, có hay không được đảm bảo bằng thế chấp và có hoặc không có quyền được hưởng lợi tức của người đi vay, và đặc biệt là khoản thu nhập từ chứng khoán của Chính phủ và thu nhập từ trái phiếu hoặc trái phiếu thông thường, bao gồm cả tiền thưởng và giải thưởng đi liền với các chứng khoán, trái phiếu hoặc trái phiếu thông thường đó."
 
- Căn cứ Công văn số 474/TCT-HTQT ngày 13/02/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay của công ty T.H.T.
 
Căn cứ quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc và thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp, đối với các khoản phí mà Công ty đề nghị hướng dẫn, thì:
 
- Phí thu xếp khoản vay và phí tham gia cấu thành trong lãi suất do Công ty TNHH phát triển T.H.T trả cho các bên cho vay theo hợp đồng vay hợp vốn nước ngoài và liên quan trực tiếp đến số tiền vay nên được coi là thu nhập từ lãi tiền vay theo quy định tại Hiệp định.
 
- Phí đại lý trả cho ngân hàng đại lý bên thứ ba cho các công việc hành chính giấy tờ mà ngân hàng đại lý thực hiện theo hợp đồng vay nên khoản phí này không liên quan trực tiếp đến số tiền vay và được coi là thu nhập từ kinh doanh.
 
Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật