Hướng dẫn về lệ phí môn bài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được đề nghị hướng dẫn về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư Phú Vương gửi kèm theo Công văn số 5004/VPCP-ĐMDN ngày 8/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Về vấn đề này, ngày 1/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2646/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 

Xác định doanh thu tính thuế TNDN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3482/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn Phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh. Về vấn đề này, ngày 27/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2615/TCT-CS phúc đáp như sau:

Xuất hóa đơn đối với hàng trả lại

(TCT online) - Trả lời Công văn số 090319/DL2-TNHH-KT, Công văn số 100319/DL2-TNHH-KT ngày 15/3/2019, Công văn số 010519/CV-TCKT ngày 07/05/2019 và Công văn giải trình số 110519/DL2-TNHH-KT ngày 28/05/2019 của Công ty TNHH MTV dược liệu TW2 hỏi về việc các bệnh viện trả lại hàng hóa không xuất hóa đơn, ngày 15/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 55254/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến

(TCT online) - Trả lời Công văn số 01/2019/AD ngày 10/06/2019 của Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, ngày 8/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 53582/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4105/VPCP-ĐMDN ngày 15/5/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo bản sao kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh nêu vướng mắc về thuế TNDN đối với DN kinh doanh bất động sản. Về vấn đề này, ngày 24/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2541/TCT-CS phúc đáp như sau:

Điều chỉnh đơn giá thuê đất

(TCT online) - Trả lời Công văn số 143/CT-THNVDT ngày 23/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, ngày 24/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2537/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

(TCT online) - Trả lời Công văn số 210619/KT-VCC của Công ty CP VCCORP hỏi về chính sách thuế, ngày 1/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 51358/CT-TTHT hướng dẫn như sau: