Hướng dẫn hoàn thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 9250/CT-KTNB ngày 12/3/2018 và Công văn số71005/CT-KTNB ngày 02/11/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 23/4/2018 Tổng cục Thuế có công văn 1510/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 

Xét giảm thuế TNCN đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 273/CT-TNCN ngày 06/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.Vấn đề này, ngày 24/4/2018 Tổng cục Thuế có Công văn  như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế tài nguyên, xuất khẩu và TNDN

(TCT online) - Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất trả cho chủ hàng nước ngoài.

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được văn bản số 27102017-02/HC-VCST ngày 27/10/2017 của Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng nhập khẩu sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, ngày 2/4/2018  Bộ Tài chính có công văn 3761/BTC-CST phúc đáp như sau:

Giải đáp về chính sách thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8927/CT-KTT1 ngày 13/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và văn bản số SPVB/Tax ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 5/4/2018  Tổng cục Thuế có Công văn 1167/TCT-CS như sau:

Một số nội dung lưu ý về thuế TNCN khi quyết toán thuế năm 2017

(TCT online) - Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017 thực hiện theo Luật Thuế TNCN số 04/2006/QH12 ngày 21/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/6/2013 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Một số nội dung lưu ý về thuế TNCN khi quyết toán thuế năm 2017

(tiếp theo kỳ trước)
---------------------------------------
(TCT online) - Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017 thực hiện theo Luật Thuế TNCN số 04/2006/QH12 ngày 21/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/6/2013 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017 như sau: