Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký DN.

 

Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1039/CT-KTT1 ngày 15/3/2018 và Công văn số 3740/CT-KTT1 ngày 12/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 9/8/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 3081/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 884/CT-THDT ngày 08/03/2018 của Cục Thuế TP Cần Thơ về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà. Về nội dung này, ngày 9/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3077/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4492/CT-TTHT ngày 24/5/2018 của Cục Thuế TP  HCM về việc đăng ký mã số thuế của Công ty Tag-It Pacific Ltd có trụ sở tại Hông Kông. Về vấn đề này, ngày 9/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3065/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế đối với DN sản xuất phần mềm

(TCT online) - Công ty CS Việt Nam đăng ký hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đã sản xuất ra “Phần mềm bảo mật toàn diện website” có tên gọi là: “Phần mềm C. Platform” được Cục bản quyền tác giả - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả. 

Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

(TCT online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Thuế GTGT đối với mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 219/HQHCM-TXNK ngày 23/01/2018 của Cục Hải quan TP HCM (do Tổng cục Hải quan chuyển sang theo văn bản số 49/CST ngày 12/2/2018) về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp. Về vấn đề này, ngày 22/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2511/TCT-CS phúc đáp như sau: