Thuế GTGT đối với thép xây dựng xuất khẩu

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được công văn số 2018CV-BTC ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm thép xây dựng xuất khẩu. Về vấn đề này, ngày 28/1/2019 Bộ Tài chính có Công văn 1274/BTC-CST hướng dẫn như sau:
 

Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

(TCT online) - Trả lời Công văn số 181205/CV-WDVN đề ngày 05/12/2018 và công văn bổ sung hồ sơ số 181225/CV-WDVN đề ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH Wirecard (Việt Nam) hỏi về xử lý hóa đơn đã lập, ngày 13/2/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 6222/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình DN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6715/CT-THNVDT ngày 17/9/2018 và Công văn số 8274/CT-THNVDT ngày 2/11/2018 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình DN. Về vấn đề này, ngày 23/11/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 4657/TCT-DNL hướng dẫn như sau:

Giải đáp về chính sách hóa đơn chứng từ

(TCT online) - Trả lời Công văn số Công văn số 936/CV ghi ngày 12/11/2018 của Công ty CP đầu tư địa ốc Hải Đăng hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn, ngày 29/11/2018 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn  78963/CT-TTHT như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 67242/CT-KTT2 ngày 04/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công văn số 004/VTJ-TCKT ngày 26/10/2018 của Công ty CP Vinatex Quốc tế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, ngày 23/11/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 4658/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

(TCT online) – Tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ quy định về Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh.