Thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài

(TCT online) - Trả lời công văn đề ngày 24/02/2020 của bà Lê Thị Thanh A hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc, ngày 27/4/2020 Cục Thuế  Hà Nội có Công văn 27683/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp

(TCT online) - Từ 1/7/2020, cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp.

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

(TCT Online) - Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 94 về xử lý nợ thuế sẽ có hiệu lực từ 1/7/2020

(TCT Online) - Nhằm tạo cơ sở cho việc xử lý nợ thuế thống nhất, đúng quy định pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

(TCT online) - Trả lời Công văn số 20200415/TVE-ACC ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về gia hạn nộp tiền thuế, ngày 29/4/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 28549/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hóa đơn đối với hàng khuyến mại

(TCT online) - Trả lời văn bản số 008/2020/CV-TFC ngày 4/2/2020 của Công ty CP Trang về hóa đơn, ngày 7/4/2020  Cục Thuế TP HCM có Công văn 3522/CT-TTHT hướng dẫn như sau: