Chính sách thuế TNCN, TNDN đối với các khoản từ thiện

(TCT online) - Tổng cục Thuế được Công văn số 83164/CT-TTHT ngày 4/11/2019 của Cục Thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản từ thiện. Về vấn đề này, ngày 18/5/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2011/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:
 

Bộ Tài chính bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp lĩnh vực KBNN và NSNN

(TCT online) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước.

Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020

(TCT Online) - Trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 11/6, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ về dự thảo nghị quyết đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

(TCT Online) - Chiều 10/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với 456/460 đại biểu Quốc hội tán thành, nhất trí về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. 

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số đề ngày 4/1/2020 của Công ty TNHH KJTT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

Sửa đổi nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

(TCT Online) - Theo dự thảo nghị định quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến tham gia, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế

(TCT online) - Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện phân công của Bộ Tài chính, ngày 19/5/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2058/TCT-CS  hướng dẫn về xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau: